BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi! Yeni 15 personel alacak İŞ İLANLARI

BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi! Yeni 15 personel alacak İŞ İLANLARI
Yeni 15 personel alacak İŞ İLANLARI BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi

Binali Yıldırım Üniversitesi idaresi yeni personel alımı başlatmıştır. İşe başlatılacak yeni personel için 657 sayılı kanun kapsamında alımlar başladı.

Üniversite bünyesine katacağı personel maaşlarını özel bütçesinden karşılayacaktır. Üniversite işe alımda 15 kişiye iş imkanı sağlanmış olacaktır.

İşe alım konusunda KPSS puan B türü baz alınacak olup 15 kişiye istihdam sağlanacaktır. İşçi alımına ilişkin genel ve özel şartlar ise aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

-Adayların başvuru formu ve ilandaki pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

PTT, kargo veya e-mail ile yapılan başvurular ile birden fazla ilan numarası ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmek zorunludur.)
-Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak sadece [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

2.1. Genel ve Özel Şartlar

Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a)Türk vatandaşı olmak.

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

(Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

ç)Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca;

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması,

-Diğer pozisyonlar için yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

e)Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

f)2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.

g)Erkek adaylar için; askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. (İlan başvuru tarihi itibariyle askerliğini yapıyor olanlar başvuru yapamazlar.)

3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

-Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu https://ebyu.edu.tr/ adresinde yayımlanacaktır.)

-2022 KPSS Sonuç Belgesi,

-1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

-e-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi,

-e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti veya kimlik belgesinin ön yüzünün fotokopisi,

-e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna
eklenmelidir.)

-e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Belgesi,

-Sertifika/belge istenilen pozisyon için ilgili belgenin onaylı sureti. (Onaysız belgelerde başvuru geçersiz sayılacak olup, belgenin aslını ibraz edilmesi kaydıyla aslı gibidir yapılabilecektir.)

-Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (SGK Hizmet dökümünde sadece e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için; Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.

-Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır. Boy uzunluğu ile beden kitle endeksi olmayan
belgelerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.)

-Destek Personeli pozisyonu için; temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.)

Not 1: Adaylardan istenilen ilave belgeler 04.07.2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon” konulu Başbakanlığın 2007/17 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu Genelgeye uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

Not 2: Yerleşmeye hak kazanan adaylardan;

1)Büro Personeli pozisyonu için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden “Büro Personeli Olabilir” ibaresinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.

2)Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden “Vardiyalı Olarak Çalışabilir” ve “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olabilir” ibarelerinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.

3)Destek Personeli pozisyonu için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden “Vardiyalı Olarak Çalışabilir” ve “Hizmetli Olabilir” ibarelerinin bulunduğu sağlık raporu istenecektir.

4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

a)Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince kendilerine bildirilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

b)Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

c)Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

ç)Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

d)Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.

e)Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

f)İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak bütün pozisyonlar için yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

g)Mezun olduğunuz program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

ğ) Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihinin gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacaktır. Ayrıca başvuru belgeleri adaylara iade edilmeyecektir. (Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir.)

h)Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ı)Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda “Feragat Dilekçesi” doldurarak Üniversitemize göndermesi gerekmektedir.

i)Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.
j)Atanmaya hak kazanan adaylardan; başvurusunu tamamladıktan sonra ortaya çıkan doğum, askerlik vb. mazeretleri sebebiyle göreve başlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla göreve başlamalarına engel durumun sona ermesine müteakip en geç 30 gün
içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

k) İş bu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

l) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır.

m) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-3 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.

n) İlanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten sonra alınan sertifikalar/belgeler kabul edilmeyecektir.

5. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli unvanlı pozisyonlar için yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

b)Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi önce olanlar, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) öncelikle yerleştirilecektir.

c)İlan edilen personel sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının
tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
ç)KPSSde yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleşmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

d)Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

e)Üniversitemiz tarafından yerleştirilenlere ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Üniversite web sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

f)Üniversitemiz ihtiyaca bağlı olarak eğitim-öğretimin verildiği il merkezi veya ilçelerdeki birimler arasında kurum içi görevlendirme hakkına sahiptir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

g)İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

6. İTİRAZLAR
-Sonuçların Üniversitemiz web sitesinde ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde sonuçlara itiraz edilebilecektir. İtirazlar dilekçe ile

Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup,
telefonla veya e-mail ile yapılan itirazlar ile üç günlük süre sonunda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

-Yapılan itirazlar “Başvuru Değerlendirme ve İtiraz İnceleme Komisyonu” tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde incelenip, itiraza ilişkin sonuç itiraz edene mail yoluyla iletilecektir. İlgili kişi/kişilere başka bir tebligat yapılmayacaktır.

-İtiraz sonucunda değerlendirme listesinde olan değişikliklerde; listede yeri değişen adaya mail yoluyla ayrıca bildirimde bulunulacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Makalepark.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.