GÖÇ İDARESİ Genel Müdürlüğü! 76 Göç Uzman Yardımcısı Alımı İŞ İLANLARI

GÖÇ İDARESİ Genel Müdürlüğü! 76 Göç Uzman Yardımcısı Alımı İŞ İLANLARI
76 Göç Uzman Yardımcısı Alımı İŞ İLANLARI GÖÇ İDARESİ Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Başkanlığı yeni işe başlatılacak yeni personeller alacaktır. İçişlerine bağlı olan kurum bakanlıkça yeni Göç Uzman Yardımcısı alımı başlattı.

İşe alımları sınavla yapacak olan kurum, toplamda 76 Göç Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. Alımlarda işe başlatılacak personel ağırlıklı olarak taşra teşkilatlarında görevlendirilecektir.

Göç Uzman Yardımcısı olarak işe alımlar sınavla gerçekleşecek. İşe alım sınavı sözlü ve yazılı olarak iki aşamalı gerçekleştirilecektir.

Sınavlardan yazılı olanı Başkanlığın Göç İdaresince Ankara'da Sosyal Bilimler Üniversitesinde yapılacak. Sözlü olarak gerçekleştirilecek sınav ise Göç İdaresi tarafından yapılmış olacaktır.

İstenilen Genel ve Özel şartlar Aşağıdaki gibi olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3-ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 70
(yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4- 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

II- SINAV BAŞVURUSU

1- Giriş Sınavı başvuruları 19 Aralık 2023 - 28 Aralık 2023 tarihleri arasında e-Devlet Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

3- Adayların giriş sınavının yazılı kısmına girmeye hak kazanıp kazanmadıkları her adayın kendi sonucunu görebileceği şekilde Başkanlığın (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir. Adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

4- Sınava girmeye hak kazanan adaylar 8 Ocak 2024 - 14 Ocak 2024 tarihleri arasında sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait
Halk bankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

5- Sınava girmeye hak kazanan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan
çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

6- Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

III- YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
1- Giriş Sınavının yazılı bölümü 28 Ocak 2024 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır. Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır.

Adaylar bu belgelerini 22 Ocak 2024 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.

2- Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

IV- YAZILI SINAVIN KONULARI

1- Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının %80’i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Başkanlığın görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.

2- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

A- Başkanlığın görev alanına ilişkin sınav konuları;
Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili
bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri)

B- Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları;
Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler),
uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

V-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV

1- Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, Başkanlığın görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

2- Yazılı sınav sonucunda 70 (yetmiş) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Başkanlığımız (www.goc.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI- YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ
1- Yazılı sınav sonuçları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

2- Yazılı sınav sorularına ve uygulanmasına ilişkin itirazlar sınavın yapılmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine yapılacaktır.

Üniversite bu itirazları kendisine tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak adaylara bildirecektir.

3- Adaylar, soru ve sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halk bankası Ankara Anıt Şubesi TR83 0001 2009 4110 0044 0000 26 IBAN hesap numarasına itiraz edilen her beş soru için 50,00 TL
(Elli Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine yapacaklardır.

4- İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik numarası, imzası, adresinin bulunmadığı ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

Yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.
2- Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekmektedir.

VIII-GİRİŞ SINAVI SONUCU

1- Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 70 (yetmiş) puan alınması zorunludur.

Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Makalepark.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.