İŞ İLANLARI YENİ! TRAKYA Üniversitesi İşçi Alımı 101 Yeni Personel

İŞ İLANLARI YENİ! TRAKYA Üniversitesi İşçi Alımı 101 Yeni Personel
TRAKYA Üniversitesi İşçi Alımı 101 Yeni Personel İŞ İLANLARI YENİ

Trakya Üniversitesi yeni işe başlayacak personeller alacak. Rektörlükten yapılan yeni duyuru ile işe alım için 101 kişi alınması planlanmıştır. İşe alımlar KPSS B puan türü sıralama esasıyla işe alınacaktır.

Yine bu işe alımlar için kanunun 657 sayılı maddesi uyarınca gerekli şartlar esasıyla alımların gerçekleştirileceği de dile getirilmiştir.

İşe alımlarda yeni işe başlayacak personel için maaş ödemesi için ise özel bütçeden ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Alımlara ilişkin olarak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Genel ve Özel Alım şartları şöyledir.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvurduğu pozisyon ile aynı pozisyonda

4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- Tüm adayların 24 (yirmi dört) saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili bir durumunun olmaması gerekmektedir.

Atanmaya hak kazanan tüm adaylardan işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir.

Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır, göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek olup buna ilişkin beyan formu alınacaktır.

8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

I- Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adaylardan;
Tüm kodlardaki Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adayların 01.01.1988 ve
sonrası doğmuş olma şartı aranacaktır.

1) Destek Personeli (Temizlik) (Pozisyon Kodu 125);

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinde “X - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” için tanımlanan görevleri yapmak.

b) Üniversitemizin ilçelerde (Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Havsa) bulunan birimlerinin/tesislerinin ihtiyaçları da dikkate alınacağından bu birimlerde görev yapmasına engel
bir durumu bulunmamak.

Görev Tanımı:

1- Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi görevler,

2- Üniversitemize bağlı birimlerde pencere, masa, aydınlatma armatür vb yerleri silme temizleme ve süpürme,

3- Katı atık ve geri dönüşüm materyallerinin düzenli toplanması ve istif alanlarına taşınması,

4- Tuvaletlerin ve ortak kullanım alanlarının günlük olarak temizliği ile eksik malzemelerin tamamlanması,

5- Her türlü malzeme, teçhizat ve yükün taşınması,

6- Yiyecek-içecek servisi,

7- Görev yaptığı birim yöneticisi tarafından verilen benzer iş ve işlemleri yürütmek.

2) Destek Personeli (Kaloriferci) (Pozisyon Kodu 126);

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinde “X - YARDIMCI
HİZMETLER SINIFI” için tanımlanan görevleri yapmak,

b) MEB onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçilik belgesine sahip olmak.

Görev Tanımı:

1-) Kış mevsiminde sorumlu olduğu birim/birimlerin ısıtma sistemlerini hava şartlarına bağlı olarak çalıştırmak.

2-) Isıtma sistemlerinin basit bakım ve temizliklerini yapmak.
3-) Yaz mevsiminde Destek Personeli(Temizlik) pozisyonu için tanımlanmış görevleri yapmak.

3) Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Pozisyon Kodu 127);

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinde “X -

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” için tanımlanan görevleri yapmak,

Görev Tanımı:

1- Çalıştığı ünite/servisi (sterilizasyon ve dezenfeksiyon) kullanıma hazır bulundurmak,

2- Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım edilmesi ve benzeri işleri
yapmak,

3- Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olmak hasta boşaltım malzemelerini (küvet, sürgü vb) toplamak
ve temizlemek,

4- Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım etmek,

5- Kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasında sağlık meslek mensubuna yardım etmek

6- Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım etmek

7- Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak

8- Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek,

9- İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirmek,

10- Görev yaptığı birim yöneticisi tarafından verilen, tanımlanmış diğer görev yetki ve sorumlulukları yürütmek.

4) Destek Personeli (Şoför) (Pozisyon Kodu 130);

a) D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Geçerliliği sona ermemiş.)

b) Şoför olarak en az 3 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

c) Geçerli “SRC” Belgesine sahip olmak.

Not: Destek Personeli görev tanımları adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Üniversitemiz, iş/işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımı yapma hakkını saklı tutar.

II-Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Pozisyon Kodu 131-132);pozisyonuna başvuracak
adaylardan;

1) Erkek ve Kadın Adaylar için;

a) Erkek adaylar için; en az 170 santimetre boyunda olmak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15 in üzerinde, 10 un altında olmamak.

(Örnek: 170 cm boyunda olan adayın başvurusunun kabul edilebilmesi için kilosu en fazla 85 kg, en az 60 kg olabilir)

b) Kadın adaylar için; en az 165 santimetre boyunda olmak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15 in üzerinde, 10 un altında olmamak.

(Örnek: 165 cm boyunda olan adayın başvurusunun kabul edilebilmesi için kilosu en fazla 80 kg, en az 55 kg olabilir)

c) Doğum tarihi 01.01.1988 ve sonrası olmak.

d) 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

e) Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

f) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

g) Üniversitemizin ilçelerde (Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Havsa) bulunan birimlerinin/tesislerinin ihtiyaçları da dikkate alınacağından bu birimlerde görev yapmasına engel
bir durumu bulunmamak.

Not: Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak alınacak kadın adaylardan bir adedi Edirne/Merkez, bir adedi Edirne/Uzunköprü diğeri ise Edirne/Keşan’da görev yapması
planlanmıştır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER
Adayların bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Kimlik Belgesi fotokopisi,

2- Mezuniyet belgelerinin fotokopisi, (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu doğrulanabilir belgeler kabul edilecektir.)

3- Başvurulan unvan için aranılan nitelikler arasında sertifika/belge istenmiş ise aslı ve
fotokopisi,

4- Başvurulan unvan için aranılan nitelikler arasında tecrübe istenmiş ise alanında çalıştığını ispat eden (kurum antetli kağıdına ilgili Bölüm Başkanı/Sorumlusu veya Kurum Mesul Müdürünce ıslak imzalı) belgelerin aslı ve e-Devlet üzerinden alınmış Sigortalı Hizmet Tescil Belgesi (Meslek kodunu gösterir),

5- Lisans mezunları için; 2022 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için; 2022 KPSSP93 puanını gösteren belge,
Ortaöğretim mezunları için; 2022 KPSSP94 puanını gösteren belge,

6- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından, posta faks kargo (vb.) yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek aday belirlenecek ve isimleri https://pdb.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazanan adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla alım

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Makalepark.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.