JANDARMA Genel Komutanlığı 12 kişi! Yeni bilişim personelleri alınacak

JANDARMA Genel Komutanlığı 12 kişi! Yeni bilişim personelleri alınacak
Yeni bilişim personelleri alınacak JANDARMA Genel Komutanlığı 12 kişi

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı için yeni duyuru yaptı. Genel komutanlıkta istihdam edilmek üzere bilişim personel alımı başlatılmıştır. 657 sayılı devlet kanunu kapsamında işe alım yapılmak üzere duyuru kamuoyuna sunulmuştur.

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli çalıştırılmak üzere bilişim personelleri istemektedir. Yeni alımla beraber işe başlatılacak Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli olmak için genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU YERİ ZAMANI ŞEKLİ

a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

b. Başvurular 15 Aralık 2023 tarihinde başlayıp, 01 Ocak 2024 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

c. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır.

d. PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylara, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS’de ilan edilecektir.

2. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Müracaatların son günü itibariyle (01 Ocak 2024) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,

d. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,

- 2 -
e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

ğ. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak (Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak),

h. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3. ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Tabloda ilân edilen unvanlar için, unvanın karşısında belirtilen “personelde aranan nitelikler” bölümündeki temel niteliklerini sağlamak, (“Tercih Sebepleri” ise değerlendirme aşamasında dikkate
alınacaktır.),

b. Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Belirtilen yükseköğretim kurumlarının dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar veya teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik veya fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak [Mesleki
tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

3 yıllık mesleki deneyim hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır, Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.],

ç. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi
belgeler kabul edilir.),

d. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

e. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

f. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

g. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

ğ. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

h. Tabloda belirtilen devOps ve veri tabanı yönetim uzmanı unvanlarında, son iki yılda alınmış; YDS / e-YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’ndan en az 70 veya IELTS sınavından 6 veya
TOEFL IBT’den 84 puan almış olmak.

- 3 -

4. BAŞVURU VE SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. Başvurular 15 Aralık 2023 – 01 Ocak 2024 tarihleri arasında PTS üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

b. Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapabilecektir.

c. PTS’ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için “Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Adres, iletişim bilgilerinin girilmesi;

(a) İkamet adresi girilmesi (MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir.),

(b) Cep telefonu girilmesi (SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması
gerekmektedir.),

(c) Çalışma bilgisi kısmına;

- Aday bu zamana kadar herhangi bir iş yerinde çalışmamış ise “Hiç Çalışmadım”,

- Daha önce çalışmış şu an çalışmıyor ise “Şu an Çalışmıyorum” kutucuğunu işaretleyerek en son çalıştığı iş yeri unvanını ve açık adresini,

- Çalışıyor ise “Halen Çalışıyorum” kutucuğunu işaretleyerek iş yeri unvanını ve açık adresini yazacaktır. (Örn: …. firması, …. mah., … cad., … sk., .. no., ilçe/il)

(3) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi, [Eğitim bilgileri “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. Adaylar diplomasını YÖK onaylı, denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak
veya resim olarak) sisteme yükleyecektir.]

(4) Yabancı Dil Bilgilerim kısmından “ÖSYM’den Al” veya “Belgeye Dayalı“ olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notlarının yüklenmesi, [Belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi zorunludur.],

(5) KPSS sınav bilgilerim bölümünde “Yıl Seçiniz” kısmından adayların “2022-2023” yılına ait puanı seçilerek “ÖSYM’den Sorgula” butonuna basılarak yüklenmesi,

(6) Erkek adaylar için askerlik durumunun girilmesi,

(7) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(8) Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş, anne, baba veya çocuğu olan adayların “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmında yer alan ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’nin (Taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (Kurum veya Valilik onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge),

(9) Sözleşmeli bilişim personeli temini için aranan özel şartlar ile Tablodaki niteliklere ilişkin belgelerin “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur.

ç. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2023-2 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini” sınavına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

d. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan
‘‘Okudum ve onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılacaktır. ‘‘Okudum ve

- 4 -
onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

e. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından ‘‘2023-2 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini” başvurusunda tercih yapılabilecektir. Daha sonra ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez.

f. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava getirilecektir.

g. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak
değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir.

Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

ğ. Başvuru bilgileri (g) bendinde belirtilen şekilde, sadece başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır.

h. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları ile talimatlara uymaları önem arz
etmektedir.

ı. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan, okunur/okunaklı durumda olmasından ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a. Başvuruların alınmasını müteakip kontenjan miktarının (10) katı aday sınava çağrılacaktır.

b. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. YDS veya Yükseköğretim Kurulunca YDS dengi sınavlardan puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen
adayın YDS puanı (0) olarak dikkate alınır. (Dev Ops ve veri tabanı yönetim uzmanında, yabancı dil notu
olması zorunludur.)

c. KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde,

bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) kontenjanın on katı adaya “mesleki yeterlilik bilgisi ve mülakat sınavına çağrılma” duyurusu PTS’den yapılacaktır. Duyuru
tebliğ niteliğinde olup, ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

ç. KPSS ve yabancı dil notu olan yeteri kadar aday bulunmaması durumunda, KPSS ve yabancı dil notu olmayan adaylar arasından çalışma süresi en çok olandan başlamak suretiyle sınava çağrılacaktır.


d. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi PTS’de ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.

6. DİĞER HUSUSLAR:

a. Adaylar, başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. PTS’de başvuru yapmadan önce yukarıda belirtilen hususları titizlikle okumanız, başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için faydalı olacaktır.

- 5 -

c. Başvuru sırasında, PTS’ye yüklenen her türlü bilgi ve belge mülakat öncesinde kontrol edilecektir. Yanlış/eksik bilgi verenlerin başvuruları sonlandırılacak, düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. İlan edilen şartları taşımadığı hangi aşamada tespit edilirse edilsin, adayların
başvuru/alım/atama işlemi iptal edilecektir.

ç. Başarı sıralaması onayı müteakip sonuçlar adaylara, PTS üzerinden duyurulacaktır. Adaylara posta yoluyla duyuru veya sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. PTS’de yapılan sınav sonuç duyurusu
tebliğ niteliğindedir. Başvuru sonuçları veya sınav sonuçlarının açıklanması gecikse bile adayların hak kaybına uğramaması için PTS’de yer alan duyuruları takip etmesi önem arz etmektedir.

d. Bu ilan metninde yer alan hususlar, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

e. İlgili yasal mevzuat ile bu ilan metninde belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

f. İşlemleri sonuçlanan adayların adresine, göreve başlama tebligatı yapılacaktır.

7. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

a. İletişim Bilgileri; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

b. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Makalepark.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.