MİMAR SİNAN Üniversitesi 35 kişi! İŞ İLANLARI yeni iş ilanı

MİMAR SİNAN Üniversitesi 35 kişi! İŞ İLANLARI yeni iş ilanı
İŞ İLANLARI yeni iş ilanı MİMAR SİNAN Üniversitesi 35 kişi

Mimar Sinan Üniversitesi işe yeni başlayacak yeni personel alımı ilanı yayınlandı. Bu yeni işe alım ilamına göre üniversite bünyesine 35 yeni kişi katmak istiyor.

İşe başlatılacak yeni işe alınacak kişiler 657 sayılı kanun kapmasında sözleşmeli olarak işe alınacaktır. Yeni işe başlayacaklar için genel ve özel şartlar ise aşağıda sunulmuştur.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

b) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.

d) Gerektiğinde vardiyalı ve esnek çalışmaya engel bir durum olmamak.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

g) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

h) Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

ı) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3, Ön lisans Mezunları için 2022 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz http//www.msgsu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

c) Nüfus Cüzdanının / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi,

d) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan, (Üniversitemiz http//www.msgsu.edu.tr web sayfasından temin edilebilecektir.)

e) Askerlik Durum Belgesi, (Erkek Adaylar İçin), (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

f) 2022 KPSS (B) sonuç belgesi,

g) Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

h) Koruma ve Güvenlik Görevlisi başvuruları için Sağlık Kuruluşlarından(aile hekimliği, sağlık merkezi vb) boy/kilo durumu gösteren belge tiikktdi Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) http://www.msgsu.edu.tr adresindeki başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya noterden onaylı vekalet ile yapılacaktır.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1) "Programcı" Unvanı için Yazılı ve Sözlü Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.
Yazılı Sınav Tarihi, Saati ve Yeri : 02.02.2024/ saat 10:00/ MSGSÜ. Bomonti Binası Sözlü Sınav Tarihi, Saati ve Yeri : 09.02.2024/ saat 10:00/ MSGSÜ. Bomonti Binası Yazılı ve Sözlü Sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.msgsu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

2) "Restoratör" Unvanı için Mesleki Uygulamalı Sınavı konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.
Mesleki Uygulamalı Sınav Tarihi, Saati ve Yeri : 01.02.2024/ saat 10:00/ MSGSÜ. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Mesleki Uygulamalı Sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.msgsu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu
duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

e) Askerlik Durum Belgesi, (Erkek Adaylar İçin), (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

f) 2022 KPSS (B) sonuç belgesi,

g) Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)

h) Koruma ve Güvenlik Görevlisi başvuruları için Sağlık Kuruluşlarından(aile hekimliği, sağlık merkezi vb) boy/kilo durumu gösteren belge getirmesi gerekmektedir.

ı) Deneyim şartı istenen kadrolar için deneyimli olduğunu gösterir çalıştığı kurumdan onaylı belge veya SGK dökümü.

i) Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda istenecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bir durum yada bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten önce sahip
olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi olmayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

j) Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek - psikiyatri doktorunun da heyette yer alması ve raporda onayı bulunması kaydıyla tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu)

k) Programcı pozisyonu için yazılım dili konusunda tecrübe belgesi/transkript belgesi ile geçerli yabancı dil sınav sonuç belgesi,

1) Başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvurularına işlem yapılmayacaktır.

2) Her adayın bir alana başvuru yapması gerekmektedir. Birden fazla alana başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır.(Programcı ve Restoratör kadroları hariç) Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri 15 iş günü içinde Üniversitemiz http://www.msgsu.edu.tr web adresi üzerinden KPSS P93 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.

4) Değerlendirmelerde, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

5) Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan "Programcı" unvanı için istenilen şartları taşıyanların 2022 KPSS P93 Puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dahil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

6) Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan "Restoratör" unvanı için istenilen şartları taşıyanların başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon
tarafından değerlendirildikten sonra Mesleki Uygulamalı Sınava katılacakların listesi http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

7) Üniversitemize ait www.msgsu.edu.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan kazanan aday bilgileri sonuçları tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

8) Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4-SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

6- İTİRAZ

5- SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) "Programcı" Unvanı için Yazılı ve Sözlü Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü sınav (yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınacak) başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek ve eşitlik olması durumunda KPSS P93 başarı notuna bakılacak olup; kontenjan sayısının 2 (iki) katına kadar yedek belirlenecektir.

Asil kazananın atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

2) "Restoratör" Unvanı için Mesleki Uygulamalı Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması Mesleki Uygulamalı Sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek ve eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olana bakılacak olup; kontenjan sayısının 2 (iki) katına kadar yedek belirlenecektir.

Asil kazananın atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

1) Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait http://www.msgsu.edu.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" başlıklı bölümde duyurulmasından itibaren

3 (üç) gün içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile şahsen yapılabilir.

2) İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin ardından komisyon tarafından 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırılır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Makalepark.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.