İŞ İLANLARI! Yeni Personel ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ İLANLARI! Yeni Personel ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Yeni Personel ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ İLANLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı hakkında şartlar, başvuru koşulları ve pozisyonlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesine dayanılarak

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller

Hakkında Yönetmelik” in 8’inci maddesi uyarınca, 2022 veya 2023 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.

Yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak

(bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından,

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 19 (On dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuru Şartları

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği,

Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,

fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

(Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin

(B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve

Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek,

f) Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.

Kaynak: İskur